วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 13:23:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 8 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว.3110
เรื่อง การเปลี่ยนตัวผู้ดำเนินการสถานพยาบาล (ผอ.รพ.ปาย,สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U