วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 13:59:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 9 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว3127
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมประเมินโรงพยาบาลอัจฉริยะ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U