วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 14:01:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
๐๐33.008/ว๓๐๘๗
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน (รพ.ปาย/สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U