วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 14:31:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 2 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
พบ 0033.2/ว8
เรื่อง ขยายเวลา รับย้าย/รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U