วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 14:33:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 24 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
สธ 0418.10.2/ว287
เรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U