วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 14:36:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 12 ต.ค. 2566  
เลขที่หนังสือ
ปข 0033/ว4950
เรื่อง รับย้ายข้าราชการ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U