วันที่บันทึก 9 พ.ย. 2566 15:46:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 7 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส ๐๐33.008/ว๓๐๙๔
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการแจ้งตำแหน่งพิกัดข้อมูลกลุ่มเปราะบาง ในแอปพลิเคชั่น “พ้นภัย”
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U