วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 13:14:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3138
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้เป้นศูนย์พึ่งได้ต้นแบบ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ฯ
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U