วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 13:18:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3137
เรื่อง [ด่วนที่สุด] แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ปีงบประมาณ 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U