วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 15:37:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.001/ว 3144
เรื่อง ขอแจ้งหน่วยงานที่มีการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารฯ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง และสสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U