วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 15:54:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/3381
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร Cancer Warriors เพื่อตอบสนองนโยบายมะเร็งครบวงจรในทิศทางบทบาทกรมการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U