วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 16:24:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3136
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอแจ้งการยกระดับศักยภาพการบริการ (SAP) และจัดทำแผนการยกระดับศักยภาพการบริการ (SAP) ระยะเวลา 3 ปี
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U