วันที่บันทึก 10 พ.ย. 2566 16:49:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 10 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส.003.008/ว 3145
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุม (ผอ.รพ.แม่สะเรียง , สสอ.ปาย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U