วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 09:39:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว 3155
เรื่อง แจ้งการประสานงานศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สาธารณสุข
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U