วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 11:14:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว3152
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขีดความสามารถทีมผู้ตรวจประเมินมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานบริการสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผอ.รพ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U