วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 11:37:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส.0033/ว3159
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอส่งสำเนาหนังสือ 5 เรื่อง
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U