วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 11:39:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/ว3157
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข Quick Win (รพ.ศว./รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U