วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 12:12:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.008/ว 3154
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร IMC ในชุมชนปี 2565 ประเมินผลหลักสูตร (รพ.ศว./รพ.ปาย/สสอ.ขุนยวม/สสอ.แม่สะเรียง/สสอ.สบเมย)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U