วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 16:58:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3167
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบซีที่รอการรักษา (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U