วันที่บันทึก 13 พ.ย. 2566 17:00:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 13 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3166
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U