วันที่บันทึก 14 พ.ย. 2566 13:31:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 14 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.002/3495
เรื่อง [ด่วนที่สุด] จัดสรรค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข งวดที่ 1 (สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U