วันที่บันทึก 14 พ.ย. 2566 14:55:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 14 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3168
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขวงเวชศาสตร์การจราจร รอบที่ 2 ประจำปีการฝึกอบรม 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U