วันที่บันทึก 14 พ.ย. 2566 15:34:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 14 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.012/ว3179
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญประชุมหน่วยปฐมพยาบาลในงานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U