วันที่บันทึก 14 พ.ย. 2566 16:52:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 14 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.003/ว3175
เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมอบรมโปรแกรมกระตุ้นสมรรถภาพสมองฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U