วันที่บันทึก 15 พ.ย. 2566 15:16:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ว 3184 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏบัติการการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U