วันที่บันทึก 15 พ.ย. 2566 15:30:00
 
จาก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.003/ ว 3185 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข ครู ผู้ดูแลเด็ก ยกระดับงานอนามัยโรงเรียน และอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร(กพด.) ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom meeting (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง))
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U