วันที่บันทึก 15 พ.ย. 2566 15:40:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3188
เรื่อง ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนจิตแพทย์ออกตรวจในโรงพยาบาลชุมชน (หมุนเวียน) (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U