วันที่บันทึก 15 พ.ย. 2566 15:42:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3189
เรื่อง ขอส่ง Link แบบฟอร์มแจ้งการส่ง Malaria Blood Slide Re-checking (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U