วันที่บันทึก 15 พ.ย. 2566 16:15:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 15 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3190
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ ยี่ห้อ PHILIPS (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U