วันที่บันทึก 16 พ.ย. 2566 09:15:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส.0033.008/ ว.3192
เรื่อง ขอทบทวนรายชื่อผู้รับผิดชอบงานสุขภาพปฐมภูมิ ระดับอำเภอ ปี 2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U