วันที่บันทึก 16 พ.ย. 2566 09:47:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว3198
เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรฐานโรงแรมและแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวสุขภาพดี (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U