วันที่บันทึก 16 พ.ย. 2566 15:45:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/3520
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอสนุบสนุนเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฐมพยาบาล (สสอ.เมือง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U