วันที่บันทึก 16 พ.ย. 2566 16:24:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/3524-3527
เรื่อง แจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกการฯ(รพ.แม่สะเรียง,รพ.สบเมย,รพ.แม่ลาน้อย,สสอ.แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U