วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 15:14:00
 
จาก กลุ่มงานอาชีวะอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.011/ว3221
เรื่อง ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะและขีดความสามารถด้านเฝ้าระวังและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในเรือนจำ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/แม่สะเรียง/สสอ.เมือง/แม่สะเรียง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U