วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 15:20:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/3543
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ร้องเรียนเรื่องการสูบบุหรี่ส่งกลิ่นรบกวน (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U