วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 15:26:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สธ 0201.02/ว646
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเพิ่มพูนความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ครั้งที่๒/๒๕๖๖
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U