วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 16:09:00
 
จาก กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.004/ว.3223
เรื่อง การออกหน่วยตรวจรักษาสุขภาพเคลื่อนที่ในพื้นที่ อ.ปางมะผ้า (ผอ.รพ.ปางมะผ้า,สสอ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U