วันที่บันทึก 17 พ.ย. 2566 16:51:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3222
เรื่อง [ด่วนที่สุด] ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายการแพทย์ และพยาบาลฯ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U