วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 09:40:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 17 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.002/ว 3218
เรื่อง [ด่วนที่สุด] การประชุมการดำเนินงานดิจิทัลสุขภาพ จ.แม่ฮ่องสอน
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
 

Webstats4U