วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 10:17:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3231
เรื่อง แจ้งสิทธิ์การเข้าดูข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า (สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U