วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 10:20:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3229
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการตรวจอุจจาระในนักเรียนเป้าหมายโครงการตามพระราชดำริฯ ปีงนประมาณ 2567 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U