วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 10:23:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรค  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.006/ว3230
เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และโรคไข้หูดับ (ผอ.รพ.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกอำเภอ)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U