วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 11:35:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033/ว3236
เรื่อง ขอส่งสำเนาหนังสือชมรมจ่ายกลางภาคเหนือ (ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U