วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 11:37:00
 
จาก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ฯ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.012/ว3238
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพบริการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และผ่านระบบออนไลน์ (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์/ผอ.รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U