วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 13:44:00
 
จาก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 16 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.008/ว3206
เรื่อง แจ้งแนวทางขั้นตอนในการขออนุมัติเปิดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic : SMC)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U