วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 14:50:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส0033.010/ว3244
เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมผู้นำการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U