วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 15:07:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033.010/ว3245
เรื่อง [ด่วนที่สุด] เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุขฯ(รพช.ทุกแห่ง)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U