วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 15:17:00
 
จาก กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
มส 0033/ว 5227
เรื่อง ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย เลขที่ 4/2567 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 (ผอ.รพ.ศรีสังวาลย์ และผอ.รพช. 5 แห่ง ยกเว้น รพ.ปางมะผ้า)
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U