วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 16:27:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สวสท.106/2566
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาคุณภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงพยาบาล
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U