วันที่บันทึก 20 พ.ย. 2566 16:34:00
 
จาก กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล  
ถึง สสอ. รพท. รพช.  
วันที่หนังสือ 20 พ.ย. 2566  
เลขที่หนังสือ
สธ ๐๒๒๖/ว๖๖๘๖
เรื่อง ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2567 และขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม
ข้อความรายละเอียด
 
เอกสารแนบ รายละเอียดหนังสือราชการ

 

Webstats4U